Regulamin

Data opublikowania: 22.01.2018

Definicje

1. Abonament – okres świadczenia usługi z obniżoną stawką opłaty;
2. Autoryzacja zapisu KTG – sprawdzenie oraz potwierdzenie przez personel medyczny Centrum Monitoringu Połozniczego Med Systems poprawności interpretacji zapisu KTG dokonanego przez komputerowy system nadzoru połozniczego.
3. Badanie – badanie kardiotokograficzne (KTG), wykonywane samodzielnie przez Pacjentkę lub za pomocą osoby prowadzące ciążę, z wykorzystaniem Systemu KTG Sigmafon. Badanie polega na równoczesnym zapisie akcji serca płodu (FHR) oraz czynności skurczowej mięśnia macicy (TOCO), czas zapisu co najmniej 30 min;
4. Cennik – cennik usługi medycznej udostępniany Pacjentce przez Spółkę lub Partnerów przed zawarciem Umowy;
5. Centrum Monitoringu Połozniczego (CMP) – wydzielona jednostka Spółki lub zewnętrzna jednostka medyczna do monitoringu, analizy, interpretacji oraz autoryzacji odebranych zapisów KTG, udzielania konsultacji pacjentkom w zakresie korzystania z Systemu KTG Sigmafon, podjęcia odpowiednich działań w przypadku stwierdzenia przez system nadzoru położniczego stanów ostrzegawczych czy alarmowych;
6. Dane logowania – dane umożliwiające osobom prowadzącym ciążę oraz Pacjentkom na dostęp do serwisów Systemu Telemedycznego i służące celom identyfikacji przy świadczeniu Usług, zawierające:
• Login – email Pacjentki/OPC
• Hasło – jest generowane automatycznie przez System w chwili rejestracji. Możliwa samodzielna zmiana hasła.

7. Hot Line – centrum telefoniczne dedykowane Pacjentkom, działa pod numerem telefonu +48 514951077, +48 888 065 534 (koszt połączenia zgodnie z tabelami opłat operatorów telekomunikacyjnych) dostępne w godzinach pracy 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00). Informacje udzielane przez Hot Line nie stanowią udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654);
8. Instrukcja Obsługi – opis Systemu KTG Sigmafon, jego działania oraz schemat postępowania dla przeprowadzenia skutecznego zapisu badania. Instrukcja jest dołączana do opakowania Systemu oraz jest do pobrania ze strony internetowej www.med-systems.pl;
9. Interpretacja – odczyt znaczenia wykresu badania KTG, przedstawiany w postaci liczbowej wartości poszczególnych zdarzeń podczas zapisu KTG;
10. Konto – indywidualne konto Partnera lub Pacjentki w systemie telemedycznym, umożliwiające dostęp do własnych danych osobowych i medycznych;
11. Med Systems (Producent lub Operator) – Med Systems sp. z o. o. z siedzibą w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 82/5, 16-400 Suwałki; nr KRS 557087, NIP: 8442354986, REGON: 361469958; Adres do korespondencji: ul. Nowogrodzka 31/204A, 00-511 Warszawa.
12. Okres świadczenia usługi – jest równoznaczny z okresem na jaki został wykupiony Abonament: 1 tydzień (w tym 7 badań), 2 tygodni (w tym 14 badań), 4 tygodni (w tym 28 badań), 10 dni (w tym 5 badań), 20 dni (w tym 10 badań). Bieg okresu rozpoczyna się w momencie dostawy Systemu KTG Sigmafon przez kuriera do Pacjentki. Po zakończeniu Abonamentu Pacjentka może przedłużyć okres świadczenia usługi wykupując kolejny Abonament lub pojedyńcze badania.
13. Osoba prowadząca ciążę (OPC) – położna lub lekarz ginekolog.
14. Pacjentka – pełnoletnia ciężarna kobieta, która zawarła Umowę świadczenia usługi medycznej, zaakceptowała Regulamin oraz podała swoje dane osobowe, spełniająca następujące warunki:
• Ciąża od 30 tygodnia,
• ciąża pojedyncza,
• jest pod obserwacją swojego lekarza ginekologa/położnej

15. Partner – osoba fizyczna lub prawna pośrednicząca w zawieraniu umów z Pacjentkami;
16. Partner medyczny – podmiot wykonujący działalność leczniczą, świadczący usługi medyczne na rzecz Spółki na zasadach określonych w odrębnej umowie, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
17. Personel medyczny – uprawniona kadra medyczna, przeszkolona w zakresie działania Systemu KTG Sigmafon, interpretująca i/lub autoryzująca interpretacje badań wykonanych Systemem Nadzoru Połozniczego Monako;
18. Regulamin – niniejszy regulamin, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi medycznej drogą elektroniczną, jest udostępniany Pacjentce oraz Partnerom przed zawarciem Umowy. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej www.med-systems.pl;
19. System KTG Sigmafon (SKS, urządzenie) – profesjonalny cyfrowy, bezprzewodowy, certyfikowany kardiotokograf przeznaczony do długotrwałego monitorowania serca płodu, czynności skurczowej macicy oraz ruchów płodu wraz z oprogramowaniem sterująco-retransmisyjnym (Oprogramowanie);
20. System Nadzoru Położniczego Monako – certyfikowany system komputerowy interpretujący zapisy badań KTG.
21. System Telemedyczny (Carebits) – system informatyczny umożliwiający realizację usługi medycznej poprzez rejestrację pacjentki, odbiór badań, przesył zinterpretowanych wyników oraz dostęp do danych osobowych i medycznych; dostępny na stronie – https://test.carebits.pl;
22. Szkolenie – praktyczna nauka w zakresie prawidłowego i bezpiecznego używania Systemu KTG Sigmafon oraz aplikacji;
23. Usługa medyczna – usługa monitoringu dobrostanu płodu za pomocą mobilnego Systemu KTG Sigmafon; dostarczenie zinterpretowanych, opisanych i autoryzowanych przez doświadczoną kadrę medyczną wyników zapisów KTG, udostepnienie wglądu do własnych badań poprzednich oraz własnych danych osobowych;

I. Postanowienia ogólne
Regulamin został przygotowany z uwzględnieniem przede wszystkim następujących aktów prawnych:

a. prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.) – dalej jako „p.t.”;

b. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.);
c. ustawa o działalności leczniczej – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) – dalej jako „u. d. l.”;

d. ustawa o prawach pacjenta – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 186) – dalej jako „u.p.p.”;

e. ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – dalej jako „u.o.d.o.”;

f. kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.);

g. ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

h. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2016r. poz. 1132), dalej jako „standardy opieki okołoporodowej”.

1. Pacjentka oraz Partnerzy akceptują świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
2. Pacjentka oraz Partnerzy akceptują przesyłanie faktur drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
3. Pacjentka oraz Partnerzy akceptują rejestrację połączeń telefonicznych;
4. Pacjentka jest świadoma że zapis KTG wskazuje stan na moment wykonania badania, nie zastępuje nadzoru osoby prowadzącej ciążę i bezpośredniej konsultacji medycznej;
5. Pacjentka jest świadoma że niezależnie od wyników badania, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zaniepokojenia, symptomów itd, musi niezwłocznie skonsultować się z osobą prowadzącą ciążę;
6. Pacjentka jest świadoma że Usługa Medyczna wspomaga monitoring stanu zdrowia jej i płodu oraz nie zastępuje badań kontrolnych.

II.Świadczenie Usługi Medycznej

1. Samodzielne badania muszą odbywać się zgodnie z załączoną instrukcją obsługi oraz filmem szkoleniowym dostępnym na stronie www.med-systems.pl;
2. Prawidłowe badanie KTG musi trwać co najmniej 30 minut;
3. Zapisy z wykonanych badań są przesyłane do Centrum Monitoringu Położniczego Med Systems w celu interpretacji oraz autoryzacji przez lekarza;
4. Autoryzowana interpretacja jest wysyłana do Pacjentki i/lub osoby prowadzącej ciążę, Partnera (wg ustalonej listy dystrybucyjnej) w postaci wiadomości w aplikacji, SMSem, na podany przy rejestracji email.
5. Autoryzowana interpretacja zapisu badania KTG przesłana do Pacjentki będzie zawierała komunikaty:
1. Zapis KTG w normie. Komputerowa analiza Systemem Nadzoru Połozniczego nie wykazuje odstępstw od norm i/lub anomalii.
2. Jakość zapisu KTG nie pozwala na jego merytoryczną ocenę. Wykonaj badanie ponownie. W przypadku problemów technicznych skontaktuj się z naszą pomocą techniczną (Hot Line) pod nr. telefonu: +48 514951077 lub +48 888 065 534.
6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek stanów ostrzegawczych, alarmowych lub zagrożeniowych Centrum Monitoringu Połozniczego skontaktuje się z Pacjentką telefonicznie. Kadra medyczna CMP przeprowadzi rozmowę celem doprecyzowania i/lub ustalenia przyczyn wystąpienia odstępstw od parametrów wzorcowych oraz może zlecić natychmiastowy kontakt z pogotowiem. Telekonsultacja nie zastępuje wizyty osoby prowadząc ej ciążę, jednakże przybliży prawidłowość i przyczyny zdażenia.
7. Każde zinterpretowane badanie zrobione przez Pacjentkę jest do wglądu po załogowaniu.
8. Średni czas oczekiwania na autoryzowaną interpretację zapisu badania lub kontakt personelu medycznego CMP z Pacjentką od chwili przesłania zapisu wynosi ok. 30 minut. Czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia problemów z przesyłem danych z winy operatora telekomunikacyjnego.
9. Usługa medyczna świadczona jest 7 dni w tygodniu w godzinach pracy od 9.00 do 18.00. Med Systems zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia usług podczas przeprowadzenia prac konserwacyjnych, o czym Spółka będzie informowała co najmniej z kilkudniowym wyprzedzeniem, nie dotyczy to zdażeń spowodowanych dziłaniem siły wyższej.

III. Realizacja usługi

1. Na stronie www.med-systems.pl Pacjentka dokonuje samodzielnej rejestracji oraz opłaty za wybrany okres, po czym w ciągu 24 godzin (w weekendy i święta termin doręczenia może się wydłużyć) otrzyma System KTG Sigmafon wraz z oryginałem Umowy Swiadczenia Usługi Telemedycznej Opieki nad Ciężarną.
2. Celem aktywacji konta Pacjentki na jej email podany przy rejestracji będzie wysłane hasło oraz aplikacja na smartfon.
3. Po otrzymaniu maila z hasłem dostępu, po zalogowaniu Pacjentka weryfikuje swoje dane zgłoszone przy rejestracji oraz ma możliwość ich korekty i/lub uzupełnienia oraz zmiany hasła.
4. Zapisy archiwalne, analizy i wszystkie dane towarzyszące będą przechowywane przez Centrum Monitoringu Połozniczego w formie elektronicznej oraz dostępne przez stronę https://test.carebits.pl przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie dostęp do archiwum danych może być udzielony na podstawie złożonego pisemnie wniosku o ich wydanie.
5. Datą początku świadczenia usługi jest data podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego przez Pacjentkę, stanowiącego załącznik do Umowy Umowy Swiadczenia Usługi Telemedycznej Opieki nad Ciężarną.
6. Datą zakończenia świadczenia usługi jest data okreslona w wybranym abonamencie.
7. Podpisując umowę Pacjentka potwierdza prawdziwość swoich danych.
8. Pacjentka oświadcza że nie przekaże Systemu KTG Sigmafon ani hasła dostępu osobom trzecim, co może skutkować zaprzestaniem świadczenia usługi medycznej.
9. Niedopuszczalne jest korzystanie z tego samego loginu i hasła na dwóch różnych smartfonach. Jeśli pojawi się potrzeba instalacji oprogramowania na innym smartfonie Pacjentka powinna odinstalować go na smartfonie z którego korzystała dotychczas.

IV. Warunki realizacji Usługi Medycznej

1. Warunkiem realizacji usługi medycznej jest poprawne, zgodne z instrukcją oraz filmem szkoleniowym, wykonanie badania KTG przez Pacjentkę za pomocą Systemu KTG Sigmafon w czasie nie krótszym niż 30 min.

V. Płatności

1. Usługa medyczna jest płatna, opłata jest pobierana przez Producenta lub Partnera zgodnie z Cennikiem udostępnionym Pacjentce przed zawarciem umowy;
2. Pacjentka ponosi koszty usług telekomunikacyjnych niezbędnych do korzystania z Usługi medycznej.

VI. Wymogi techniczne

Pacjentka musi:
a. Mieć urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android 5.0 lub nowszym;
b. Przebywać podczas wysyłania zapisu badania KTG w zasięgu sieci GSM lub Wi-Fi.

VII. Reklamacje

1. Pacjentka może zgłosić reklamację co do udzielonej usługi medycznej telefonicznie poprzez Hot Line, poprzez email lub pisemnie pod adres Med Systems sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31/204A; 00-511 Warszawa.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia lub jej otrzymania.

VIII. Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Pacjentek jest Med Systems sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach 16-400, ul. T. Kościuszki 82/5, e-mail: zarzad@med-systems.pl;
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail zarzad@med-systems.pl;
3. Dane będą przetwarzane w celu:
a) prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie;
b) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679.
4. Dane mogą być udostępniane organom władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pacjentka ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Pacjentka ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Pacjentka ma prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
9. Pacjentka ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu w celu lepszego dostosowania ofert.

IX. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie treści są chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp. prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Pacjentka zobowiązuje się do wykorzystywania tych treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku własnego.
2. Med Systems może jednostronnie zmienić Regulamin w przypadku zmiany dotychczas obowiązujących przepisów prawa dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość lub w przypadku wprowadzenia nowych usług medycznych.
3. Partner oraz Pacjentki których umowy są w realizacji będą informowane na bieżąco o zmianach w niniejszym Regulaminie oraz zobowiązane nowymi postanowieniami o ile nie wypowiedzą zawarte umowy w przeciągu 5 dni od momentu przesłania informacji o zmianach w Regulaminie.